Welcome / Byenvini

It has been a pleasure to work in close collaboration with the Path Check Foundation and MIT. Our partnership with them has enabled us to understand how to better serve Haitian citizens and partner with the Haitian government to respond to the COVID pandemic. Currently, we are no longer using the app Path Check. However, we have partnered with the Haitian Institute of Statistics and Computing and the Haitian National Laboratory and Ministry of Health to deliver COVID results through a national emergency hotline/call center. We have conducted manual contact tracing with some positive patients who opt in. We are also collecting useful data that the Haitian government can use to better allocate resources to respond to the pandemic.

Se te yon plezi pou travay an kolaborasyon sere avèk Path Check Foundation ak MIT. Patenarya nou avèk yo pèmèt nou konprann kijan pou nou pi byen sèvi sitwayen ayisyen yo ak patnè gouvènman ayisyen an pou reponn a pandemi COVID la. Kounye a, nou pa itilize app Path Check lan ankò. Sepandan, nou te fè patenarya ak Enstiti ayisyen Estatistik ak enfòmatik ak laboratwa nasyonal ayisyen an ak Ministè Sante pou bay rezilta COVID atravè yon liy dirèk ijans / sant apèl nasyonal la. Nou te fè trasaj kontak manyèl ak kèk pasyan pozitif ki patisipe. Nou ap kolekte tou done itil ke gouvènman ayisyen an ka itilize pi byen asiyen resous yo reponn a pandemi an.