SI OU VLE GEN YON IDE SOU ZOUTI NOU TE METE SOU PYE YO,

OU KAPAB TOUJOU KLIKE SOU YONN NAN LYEN SA YO

 

 

 

Teknoloji Inivèsitè MIT Ozetazini - Li konsève tout dwa li-

Aprann plis: PathCheck.org

Ou vle gen plis enfòmasyon sou Kowonaviris ak sa ou ka fè pou w pwoteje tèt ou ak kominote ou? Gade lòt paj pi ba yo.

 

Kesyon

Nouvèl

Kat

Videyo

Lòt enfòmasyon

Ki sa "Chase Kowona" ye? Pou ki sa mwen ta dwe itilize aplikasyon sa a?

Aplikasyon sa a pèmèt ou swiv kote ou te ale. Enfòmasyon sa yo ap rete sou telefòn ou e yo p ap pataje ak lòt moun.


Si tès kowonaviris ou te pozitif pou, ou ka voye enfòmasyon sou kote ou te ale yo pou pèsonèl otorize yo, pou
w ede yo bay pi bon repons nan kriz la. Sa enpòtan pou w pwoteje fanmi ou, zanmi ou ak tout Ayiti.

Aplikasyon sa a se yon sous enfòmasyon enpòtan tou. Pandan moman kriz la, gen anpil fo nouvèl k ap sikile. Ou ka toujou vin sou sit sa pou ou genyen tout dènye nouvèl ak bon jan enfòmasyon sou pandemi Kowonaviris la ann Ayiti.

Ki sa mwen ta dwe fè si mwen gen sentòm Kowonaviris yo?

​Pa panike, rete trankil, poze san w pou w reflechi byen, pou w aji byen.


Fè Ministè Sante Piblik konn sa. Rele sou 116 oubyen 2020. Mete tèt ou an karantèn. Lave men ou,
kouvri bouch ou epi pa touche anyen. Enfòmasyon sou telefòn ou ka ede sove lavi lòt moun.

 


Kouman ou kapab ede nou nan lit n ap mennen pou n chase Kowonaviris la?
Pataje aplikasyon sa a ak fanmi ou, pwòch ou, zanmı ou, moun ki nan antouraj ou. Sou rezo sosyal yo,
oubyen nan telefòn, ou kapab ankouraje lòt moun ou konnen ki pa pre ou telechaje l tou. Fè yon ti pale ak
yo de li pou yo konprann enpòtans  l ap genyen pou yo sou telefòn yo pandan peryòd kriz sa a.